Vedtægter Tolo Roklub

Vedtægter for Tolo Roklub (Tolo Rowing Club)

Download som PDF


§ 1 NAVN OG FORMÅL

Stk. 1.
Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club).

Stk. 2
Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede robåde (2-åres inriggere) og havkajakker.

Stk. 3
Tolo Roklub (Tolo Rowing Club) er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og dermed tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF).

Stk. 4
Klubbens hjemsted er København, Danmark.

Stk. 5
Klubbens aktiviteter foregår i Danmark og ved Tolo.

§ 2 MEDLEMMER – OPTAGELSE

Stk. 1
Roklubben består af aktive og passive medlemmer, der ønsker at opretholde muligheden for at dyrke roning.

Stk. 2
Indmeldelse som aktivt medlem i klubben sker skriftligt på en indmeldelsesblanket, hvorpå skal oplyses navn, adresse og fødselsdato. Optagelse er betinget af betaling af kontingent og indmeldelsesgebyr.

Stk. 3
Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab, jf. § 3.

§ 3 UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSKAB

Stk. 1
Udmeldelse eller ændring af medlemskab fra aktiv til passiv sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Overgang fra passivt til aktivt medlemskab for personer, der ikke tidligere har været aktive i klubben, sker iht. § 2. stk. 2

Stk. 2.
Udmeldelse og overgang til passivt medlemskab kan kun ske ved udgangen af et kalenderår.

§ 4 KONTINGENT

Stk. 1
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling kan beslutte at dele af kontingentet hensættes i fonde, bestyret af bestyrelsen.

Stk. 3
Ved indmeldelse betales et helt års kontingent, uanset indmeldelsestidspunkt.

Stk. 4
Kontingent indbetales for et år ad gangen, senest 1. april i det pågældende år, med mindre indmeldelse først sker efter denne dato.

Stk. 5
Et medlem, der er 2 måneder i restance med kontingentindbetaling, kan af bestyrelsen udelukkes fra klubben. Genoptagelse af medlemskabet kan først finde sted, når restancen og nyt indmeldelsesgebyr er betalt.

Stk. 6
Et medlem, der er udelukket på grund af kontingentrestance, har pligt til at betale kontingent til og med det tidligste tidspunkt for udmeldelse, jf. § 3.

§ 5 REGLEMENTER

Stk. 1
Bestyrelsen skal i fornødent omfang i overensstemmelse med DFfR’s bestemmelser udarbejde reglementer for klubbens aktiviteter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at reglementerne bliver bekendtgjort for medlemmerne.

Stk. 2
Samarbejds- og sikkerhedsregler fremgår af de til enhver tid gældende dokumenter.

Bådudlejningskontrakten kaldet BUK 01 og klubbens reglement kaldet KR 01.

§ 6 BØDER, KARANTÆNE OG EKSKLUSION

Stk. 1
Bestyrelsen kan idømme bøde, give et medlem karantæne, dvs. udelukkelse fra klubbens område og materiel i en begrænset tidsperiode, eller i meget grove tilfælde skride til eksklusion.

Stk. 2
Bestyrelsen kan pålægge et medlem at betale for skader, vedkommende har påført klubbens materiel eller anden ejendom. Erstatningskrav kan ikke rejses i forbindelse med hændelige uheld.

Stk. 3
Bøde, karantæne eller eksklusion kan, alt efter omfanget af en overtrædelse, anvendes i følgende tilfælde:

Gentagne overtrædelser af klubbens vedtægter og reglementer.
Manglende reaktion på et pålæg om betaling for skader.
Adfærd der skader klubbens omdømme.

Stk. 4
Bestyrelsesbeslutninger i henhold til stk. 1 og stk. 2 skal meddeles på førstkommende generalforsamling. Dog skal beslutninger om karantæne og eksklusion meddeles klubbens medlemmer snarest efter, at de er truffet.

Stk. 5
I tilfælde af eksklusion er det pågældende medlem berettiget til at få sagen prøvet på den førstkommende generalforsamling. Skriftlig begæring herom skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før pågældende generalforsamling.

Stk. 6
Eksklusion skal efter førstkommende generalforsamling indberettes til DFfR.

§ 7 BESTYRELSE

Stk. 1
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2
Kun aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 3
Hvis et bestyrelsesmedlem, bortset fra formanden jf. § 8 stk. 2, træder tilbage mellem to generalforsamlinger, indtræder suppleanten i dennes sted.

Stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med specielle opgaver. I sådanne udvalg skal mindst et bestyrelsesmedlem deltage.

Stk. 5
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det fornødent.

Stk. 6
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

Stk. 7
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 8
Afgørelser ved afstemning sker ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 9
Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden for sit arbejde.

§ 8 TEGNING

Stk. 1
Formanden og kassereren tegner klubben i forening.

Stk. 2
Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

§ 9 GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Stk. 3
Indkaldelse skal ske via E-mail senest 21 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance.

Stk. 5
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes med almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer.

Forslag om, vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de personligt eller ved fuldmagt fremmødte medlemmer stemmer for. Kan dette flertal ikke opnås, men er der et flertal for det stillede forslag, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor de stillede forslag kan vedtages med simpelt flertal af de personligt eller ved fuldmagt fremfødte medlemmer.

Stk. 6
Der kan afgives stemmer ved fuldmagt, dog max. 2 stemmer pr. fremmødt.

Stk. 7
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg – med angivelse af bestyrelsens indstilling:
ulige år – formand, sekretær.
lige år – næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
valg af 1 suppleant.
Valg af 1 revisor.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Stk. 8
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres inden generalforsamlingen.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2
Senest 4 uger efter modtagelsen af det i stk. 1 angivne krav skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 14 dage senere med angivelse af dagsorden.

Stk. 3
Dagsordenen skal omfatte valg af dirigent og referent.

Stk. 4
En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afgørelser træffes på en ekstraordinær generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. Ved vedtægtsændringer gælder § 9 stk. 5.

§ 11 ØKONOMI

Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi. Den daglige forvaltning varetages af kassereren, der holder bestyrelsen underrettet om status og foranlediger udarbejdelse og revision af årsregnskabet til forelæggelse for den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Budget udarbejdes af kassereren og fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 4
Bestyrelsen kan ikke uden en generalforsamlingsbeslutning sætte klubben i gæld udover, hvad den daglige drift medfører. Optagelse af lån kræver en godkendelse af en generalforsamling.

§ 12 KLUBBENS OPLØSNING

Stk. 1
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue, herunder beløb indkommet ved realisering af klubbens ejendom, det udvalg under DFfR, som har til hovedformål at fremme langtursroning.

 

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling 7. maj 2012.

 

Revision

Revideret på ordinær generalforsamling 21. marts 2013.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 3. oktober 2014.

Revideret på ordinær generalforsamling 4. marts 2016 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling 13. maj 2016.

 

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 29. juni 2019

Lone Fuhr Jens Lyng Torsten Helmut Larsen

Nyheder

SAS Sportsrejser giver Tolo Roklub medlemmer fordele

SAS Sportsrejser giver Tolo Roklub medlemmer fordele

Hvert år rejser mellem 500 og 600 af vores medlemmer til Tolo, og flyver dermed fra København til Athen T/R. De fleste t...
21. februar 2020 13:02
Generalforsamling 1. marts 2020

Generalforsamling 1. marts 2020

Tolo Roklub har i dag den 5. februar indkaldt per mail til generalforsamling den 1. marts, som finder sted i Roklubben G...
5. februar 2020 21:08
DFfR arrangerer tur til Tolo

DFfR arrangerer tur til Tolo

En af DFfRs (Dansk Forening for Rosport) ferieture i år går til Tolo, så her er chancen for en tur, hvis din roklub ikke...
8. januar 2020 18:40
Udvalg - Skal du være med?

Udvalg - Skal du være med?

Rosæsonen 2019 er slut, og vi skal forberede os gennem vinteren til en ny sæson 2020. I en roklub og forening som vores,...
15. november 2019 11:05
Standerstrygning 2019

Standerstrygning 2019

Så blev det tid til den officielle standerstrygning i Tolo Roklub. Der var kun en lille las tilbage men den kom ned på b...
7. november 2019 19:34
Se alle nyheder